schemaläggning & tidsredovisning

Assistansboken.se är en molnbaserad lösning för assistansanordnare som söker ett effektivt men samtidigt enkelt verktyg för schemaläggning, tidsredovisning, signering av tidrapporter med BankID samt administration av sin verksamhet.


Vi har underlättat anordnares vardag sedan 2011 och arbetar på regelbunden basis med att ta fram nya smarta lösningar för våra kunder. Assistansbokens schemastöd är enkelt att använda. Du kan ange en färg på varje enskild assistent för att enkelt få en överblick över lagda pass. Som administratör får du en god överblick över antalet schemalagda timmar för varje enskild brukare.

Varje tidrapport signeras av assistent och anordnare med Mobilt BankID eller BankID på fil. Försäkringskassan kommer att utföra kontroller av signaturer samt formatkontroll av innehåll. Felmeddelanden returneras direkt och anropet kan komma att avvisas vid avvikelser. På detta sätt minimeras processen med att få korrekta tidrapporter.


Anordnaren tillåts signera flera tidredovisningar med en och samma

signatur. Detta möjliggörs genom att inkludera informationen från alla tidredovisningar som skall signeras i form av listor. Signaturen kopieras sedan in i alla tidredovisningar som avses med signaturen.Schemakontroll

Genom ett enkelt knapptryck kan du kontrollera att assistenternas schema följer såväl arbetstidslagen som anordnarens kollektivavtal. Vi stödjer de största kollektivavtalen, bland annat KFO och Vårdföretagarna.


Grundschema

I Assistansboken kan du som enhetschef/arbetsledare i lugn och ro lägga ett grundschema. Ett grundschema är ett schema som upprepar sig under en viss period. Innan du publicerar grundschemat gör du en schemakontroll för att försäkra dig om att grundschemat följer arbetstidslagen och kollektivavtal. Sedan anger du mellan vilka datum grundschemat ska publiceras.


Arbetsförfrågan via SMS/e-post

I Assistansboken kan du enkelt skicka ut ett SMS med en arbetsförfrågan till dina assistenter. Dina assistenter svarar JA eller NEJ varpå det registreras i systemet. Som arbetsledare väljer du sedan vem som skall få passet. När du tillsätter passet skickas automatiskt ett meddelande ut till alla som har fått en förfrågan, vilket berättar om de fick passet eller inte.

dokumentation

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver verksamhet ska ansvara för att det ledningssystem som finns innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i SOSFS 2014:5. 


För att skapa förutsättningar för en verksamhet att samla allt på ett och samma ställe har Assistansboken skapat en rad funktioner för dokumentation.

Av 11 kap. § 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras.


I LSS kap. 21 a § framgår att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser ska dokumenteras.


Om en beslutad insats genomförs i enskild verksamhet eller av en annan nämnd än den beslutande bör dokumentationen under genomförandet hållas samman i en personakt som upprättas hos den som genomför insatsen (SOSFS 2006:5, 6 kap § 2).