dataskyddsförordningen

VAD INNEBÄR DATASKYDDSFÖRORDNINGEN?

EU har antagit en förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, även kallad den allmänna dataskyddsförordningen med förkortningen DSF. På engelska kallas denna förordning General Data Protection Regulation därav förkortningen GDPR. Detta omfattande regelverk ska tillämpas direkt i Sverige och i övriga EU från och med den 25 maj 2018. Det innebär bl.a. att personuppgiftslagen (PuL), som i dag reglerar behandling av personuppgifter, alltså registerhantering, kommer att upphöra vid denna tidpunkt. Det innebär bl.a. att hårdare krav kommer att ställas på den som behandlar personuppgifter

dataskyddsförordningen i korthet

När är dataskyddsförordningen tillämplig?

Dataskyddsförordningen är tillämplig vid behandling av personuppgifter som helt eller

delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av

personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. Detta innebär att i princip

all behandling av personuppgifter kommer att omfattas av förordningen.

Vilka berörs av dataskyddsförordningen?

Den som behandlar personuppgifter enligt ovan är skyldig att följa dataskyddsförordningen. Den gäller för både privat och offentlig verksamhet och är därmed tillämplig för exempelvis myndigheter, föreningar och företag. Den omfattar i princip all behandling av personuppgifter. Förordningen är också tillämplig för de företag som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarig, t.ex. IT-leverantörer.

Hur skiljer sig dataskyddsförordningen från personuppgiftslagen?

Nästan alla de krav som ställs upp i personuppgiftslagen kommer att finnas även i

dataskyddsförordningen. Den anmälningsplikt om hantering av personuppgifter som finns i personuppgiftslagen kommer dock inte att finnas kvar. Begreppet personuppgiftsombud kommer att försvinna och det kommer i stället att heta dataskyddsombud vars roll också kommer att förändras. 

data protection by design

Assistansboken.se lanserade under våren 2018 ett helt nytt system anpassat efter de nya förutsättningarna som kom i och med dataskyddsförordningen. 

Vi har arbetat hårt för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, ett exempel av många är anonymisering av persondata i de sammanhang där en personkoppling ej är relevant för sammanhanget. Detta för att våra kunders verksamheter skall ha förutsättningar att kunna följa dataskyddsförordningen när den träder i kraft.


mer om dataskyddsförordningen

Se datainspektionens Introduktion till dataskyddsförordningen

Datainspektionens jurist Elisabeth Jilderyd förklarar grunderna i den nya dataskyddsförordningen. Informationen är kostnadsfri och mer finns att läsa på Datainspektionens hemsida

GDPR - DSF - EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING

UTBILDARE: CHRISTINA HANSSON

Assistansboken erbjuder genom Kunskapsboken.se även verksamheter utbildning i GDPR. I den här utbildningen får du lära dig den grundläggande stommen om DSF och om den svenska kompletteringslagstiftningen som är på förslag enligt Dataskyddsutredningen. Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som kommer att tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter. 

GDPR - DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - UR ETT TEKNISKT PERSPEKTIV

UTBILDARE: JESPER KRÅKHEDE

Assistansboken erbjuder även genom Kunskapsboken.se en utbildning som behandlar GDPR ur ett tekniskt perspektiv. I första hand riktar sig utbildningen till tekniskt ansvariga och den är även lämplig för övriga medarbetare som berörs av GDPR. Utbildningen visar på olika sätt att lösa de tekniska dilemman och krav som behöver uppfyllas och framhåller att företagets juridiskt ansvariga personer är de som i slutänden behöver godkänna att lösningarna uppfyller GDPR.